שאלות ותשובות

יש לך שאלה?

יכול להיות שהתשובה נמצאת ממש כאן

הבדיקה הראשונית של הפחתת היטל השבחה היא ללא עלות, ככל ולאחר הבדיקה הראשונית מסתמן כי קיימת כדאיות להגשת ערעור נוכל לתת לכם הצעה מפורטת ומותאמת למקרה שלכם.
מאחר וכל תיק שונה מחברו ודרכי הטיפול שונות, נוכל לדעת זאת רק לאחר שנבדוק את התיק ונדע מהו המסלול הצפוי, נוכל לתת לכם הצעה מתאימה. בכל מקרה המטרה היא שבסיום תהליך הפחתת היטל השבחה, רוב מוחלט של הכסף שנחסך באמצעות התהליך יישאר אצלכם.
בהחלט, בהתאם להוראות החוק, ניתן לערער על דרישה לתשלום היטל השבחה תוך 45 יום מקבלתה ולכן חשוב מאוד להעביר את הדרישה בסמוך לקבלתה על מנת שלא לאבד זמן יקר שנדרש גם לטובת כתיבת ההשגה והערעור.
משך הליך הערעור תלוי במסלול הנבחר, ויכול לארוך בין מספר שבועות בודדים לשנה עד מספר שנים. תלוי במסלול הערעור שנבחר ומורכבות התיק.
בהתאם להוראות החוק, מספר דרכים לערער על היטל השבחה: בקשה לתיקון שומה – מוגשת לועדה המקומית כאשר יש טעות טכנית בפרטי הנכס הנישום, בחישובים ו/או בתכניות אותם יש לחייב. שמאי מכריע – שמאי מקרקעין הנושא תפקיד מעין שיפוטי הממונה ע"י משרד המשפטים ובסמכותו להכריע במחלוקות שמאיות בין הועדה לנישום (כשאין מחלוקת על עצם החיוב). ועדת ערר – גוף מעין שיפוטי שבסמכותו להכריע במחלקות שונות הנוגעות לחיוב בהיטל השבחה.
בחוק קיימים מספר מקרים בהם בעל המקרקעין יכול להיות זכאי לפטור מהיטל השבחה, למשל: פטור שיקום שכונות, פטור לדירה עד 140 מ"ר, פטור לבניית ממ"ד, בנייה לפי תמ"א 38 ועוד. במסגרת הבדיקה שאנו עושים לתיקים המגיעים אלנו אנו בודקים גם את עניין הזכאות לפטור במקרים כאלו ואחרים.
בהחלט, כל עוד לא עברו 45 יום מיום קבלת הדרישה ניתן לערער, כך שתוכלו לקבל את אישור העירייה לטאבו את היתר הבניה שאתם מחכים לו ולנהל את הליך הערעור שלכם ללא שום תלות בעירייה.
כן, אין קשר בין חריגות בניה להיטל השבחה, היטל השבחה נגבה עקב אישור תכנית משביחה בלבד, כל עוד לא אושרה תכנית הועדה אינה יכולה לחייב אתכם בהיטל על חריגות, ואין בהליך ערעור על היטל השבחה כדי להשפיע על התייחסות הועדה לחריגות בניה ככל וקיימות.
הצמדה למדד – בהתאם להוראות החוק סכום ההיטל צמוד למדד (הנמוך מבין מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה) מהמועד הקובע ועד למועד הפקת החיוב. ריבית פיגורים – על החיוב בהיטל חל חיוב בריבית פיגורים (6% שנתי) ככל והנישום דיווח לרשות על העסקה באיחור ואו מתעכב מלשלם את ההיטל שהושת עליו.